Wutrobnje witajće,

witamy Was na našej internetnej stronje

Skićamy Wam:

 • elektriske dźěła za wšitke wobłuki w připrawach industrije, wulkopředawarnjach, běrowach a swójskich domach

 • instalaciju, rewiziju elektriskich připrawow a přepruwowanje nastrojow

 • technisku swěcu

 • solarnu techniku

 • datowu techniku a syčowu techniku (Spleißarbeiten)

 • wěstotnu techniku, system za wěstotu

 • techniku za komunikaciju a telekomunikaciju

 • techniku, kotraž woheń signalizuje, alarmowe připrawy

 • wětrjenske připrawy, akustiske a optiske připrawy alarmowanja

 • pumpy za wohrěwanje domskich, elektriske tepjenja

 • satelitowu a antenowu techniku

 • EIB- techniku: wodźenje wobswětlenja,  jalouzijow a videotechniku za swójbne domy